Dossieren

  • Filter  ( Ministèren, Administratioun, usw.) ×
    Filtrer les résultats
    Entrez une période
  • 1 Resultater
  1. Digital Luxembourg, gegrënnt 2014, ass eng multidisziplinär Initiative vun der Regierung an Zesummenaarbecht vun ëffentlechen, privaten an akademeschen Acteuren mam Zil, Digitalisatioun fir eng positiv Transformatioun ze notzen.